ล็อกซเล่ย์จัดทัพผู้บริหารใหม่ ปรับใหญ่องค์กร

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยแต่งตั้ง นายสุรช ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายธงชัย ล่ำซำ ซึ่งปรับขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้ง นายเฉลิมโชค ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป      ทั้งนี้ยังคงมี นายไพโรจน์ ล่ำซำ เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายสุกิจ หวั่งหลี เป็นรองประธานกรรมการบริษัท

นายธงชัย เปิดเผยว่า บมจ.ล็อกซเล่ย์ เป็นหนึ่งในบริษัทคนไทยที่มีประวัติยาวนาน จวบจนปัจจุบันกำลังก้าวย่างสู่ปีที่ 78 แล้ว บมจ.ล็อกซเล่ย์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญคือ บุคคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จึงเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มเจนเนอเรชั่นที่ 4 ได้เข้ามาแสดงฝีมือ

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างใหญ่ดังกล่าว ได้แบ่งคณะกรรมการบริหารออกเป็น 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 คน มีนายธงชัย ล่ำซำ เป็นประธานกรรมการบริหาร มีขอบเขตหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 2.คณะกรรมการจัดการ จำนวน 11 คน มีนายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะฯ มีขอบเขตหน้าที่ในการบริหารงานประจำวัน ดำเนินธุรกิจและหารายได้ตามแผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ส่วนโครงสร้างธุรกิจของล็อกซเล่ย์ ภายหลังการปรับโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็น 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1.สายธุรกิจเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจสารสนเทศ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจงานโครงการ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก 2.สายธุรกิจการค้า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการค้า และกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และ 3.สายธุรกิจบริการ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจบริการ.

อนึ่ง ประวัติของนายธงชัย ล่ำซำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท M.Sc Illinois Institute of Technology U.S.A. และได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เกียรติประวัติด้านการศึกษาและสังคม เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 วาระ และนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆ อาทิ รางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2535 สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รางวัลพระยาภะรตราชา ประจำปี 2547 นักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย, โล่เกียรติคุณจากสมาคมศิษย์เก่าสาทิตปทุมวัน, และเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School U.S.A. และหลักสูตร Strategic Planning Program จาก Institute of Management Development Switzerland.

นายสุรช ล่ำซำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Marketing and Consumer Studies Syracuse University และปริญญาโท Master of Arts New York University ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ กรรมการบริษัท ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ เป็นต้น

นายเฉลิมโชค ล่ำซำ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา และประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ล็อกซเล่ย์ กรรมการบริษัท แอล โซลาร์ 1 จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด ฯลฯ เป็นต้น.

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *