มาทำความรู้จักกับ blockchain เทคโนโลยีแห่งอนาคต

มาทำความรู้จักกับ blockchain เทคโนโลยีแห่งอนาคต blockchain คือ เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology) โดยข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบ blockchain นั้นจะถูกบันทึกและตรวจสอบโดยคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเครือข่าย ทำให้ข้อมูลมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และไม่สามารถปลอมแปลงหรือแก้ไขได้

blockchain

องค์ประกอบของ blockchain blockchain มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี้

 • Block: หน่วยข้อมูลที่บันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา
 • Chain: การเชื่อมต่อระหว่างบล็อกต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส
 • Network: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่บันทึกและตรวจสอบข้อมูลใน blockchain

ประโยชน์ของ blockchain : ประโยชน์ของเทคโนโลยี blockchain ประกอบด้วย

 • ความโปร่งใส: ข้อมูลใน blockchain สามารถตรวจสอบได้โดยทุกคนในเครือข่าย ทำให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 • ความน่าเชื่อถือ: ข้อมูลใน blockchain ไม่สามารถปลอมแปลงหรือแก้ไขได้ ทำให้มีความน่าเชื่อถือ
 • ประสิทธิภาพ: blockchain สามารถรองรับการทำธุรกรรมจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว
 • ความปลอดภัย: blockchain มีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย

การนำ blockchain ไปใช้ : เทคโนโลยี blockchain สามารถนำไปใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

 • การเงิน: ใช้ในการบันทึกธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงิน การลงทุน เป็นต้น
 • ห่วงโซ่อุปทาน: ใช้ในการติดตามสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • รัฐบาล: ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง ทะเบียนราษฎร เป็นต้น
 • สาธารณสุข: ใช้ในการบันทึกประวัติทางการแพทย์
 • อสังหาริมทรัพย์: ใช้ในการบันทึกข้อมูลกรรมสิทธิ์

อนาคตของ blockchain 

เทคโนโลยี blockchain ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา แต่มีแนวโน้มที่จะได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต เนื่องจากมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมาย

ตัวอย่างการนำ blockchain มาใช้ในไทย

 • ธนาคารกรุงศรี: พัฒนาระบบการชำระเงินแบบ Peer to Peer (P2P) โดยใช้เทคโนโลยี blockchain
 • ไปรษณีย์ไทย: พัฒนาระบบการติดตามพัสดุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี blockchain
 • กรมสรรพากร: พัฒนาระบบการยื่นภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี blockchain

blockchain คือ เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรมในอนาคต ด้วยความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้ blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้

Related Posts