รับ Cash Back สูงสุด 20,000 บาท เมื่อลงทุนกับ KMSRMF ตั้งแต่ 22 ก.ย. -30 ต.ค.2558

ประกาศรายการส่งเสริมการขายกองทุน KMSRMF  ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-30 ต.ค. 2558 “รับ Cash Back สูงสุด 20,000 บาท เมื่อลงทุนกับ KMSRMF ตั้งแต่ 22 ก.ย. -30 ต.ค.2558”  ยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท รับ Cash Back 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท,รับเพิ่ม! เมื่อมียอดสับเปลี่ยนเข้าจากบลจ.อื่น ส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาท ทุกๆ 50,000 บาท  รับ Cash Back 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 19,000 บาทkmsrmf

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

• ผู้ลงทุนในกองทุน KMSRMF มีสิทธิได้รับ Cash Back จากรายการส่งเสริมการขายนี้ สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ต่อท่าน จากยอดเงินลงทุนสุทธิ และยอดสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ.อื่น ดังนี้

1.ยอดเงินลงทุนสุทธิ ทุกๆ 50,000 บาท รับ Cash Back 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อท่าน

2.ยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน RMF บลจ.อื่น มายังกองทุน KMSRMF ที่เกินกว่ายอดลงทุนสุทธิ 500,000 บาท ทุกๆ 50,000 บาท รับ Cash Back  100 บาท สูงสุดไม่เกิน 19,000 บาท ต่อท่าน (ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนจากกองทุน RMF บลจ.อื่นมายัง KMSRMF ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ต.ค. 2558)

• ยอดเงินลงทุนสุทธิและยอดสับเปลี่ยนเข้า หมายถึง ยอดเงินลงทุน (ยอดซื้อกองทุน KMSRMF ที่ชำระด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิตกสิกรไทย และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน K-MONEY, K-TREASURY และ K-MPLUS) และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนเข้า (ยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน RMF จากบลจ.อื่นๆมายังกองทุน KMSRMF) ลบด้วยยอดขายคืนกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษี และ/หรือ  ยอดสับเปลี่ยนกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย ไปยัง บลจ.อื่น ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. – 30 ต.ค.2558

• บลจ.กสิกรไทย จะทำการโอนเงิน Cash Back ให้กับผู้ลงทุนภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2558 โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีเงินฝากที่ผูกไว้กับบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี เงิน Cash Back จะโอนเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดย บลจ.กสิกรไทย จะระบุเลขที่บัญชีไว้ในจดหมายแจ้ง Cash Back

• บลจ.กสิกรไทย เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายนี้

• ผู้ลงทุนที่ได้รับ Cash Back ตามการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายกองทุน RMF อื่นๆ ของ บลจ.กสิกรไทย ในช่วงเวลาเดียวกันอีก

• บลจ. กสิกรไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ บลจ.กสิกรไทย ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการซื้อด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย

• การชำระค่าซื้อกองทุน KMSRMF ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย ขั้นต่ำ 10,000 บาทต่อครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อประเภทกองทุน ต่อรอบปีภาษี และจะไม่ได้รับคะแนนสะสม KBank Reward Point หรือ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต และไม่สามารถใช้สิทธิแบ่งผ่อนชำระค่าซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

• เจ้าของบัตรเครดิตและชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกองทุน KMSRMF ด้วยบัตรเครดิตจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

• ธนาคารขอปฏิเสธคำสั่งซื้อหรือยกเลิกรายการซื้อกองทุน KMSRMF ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่มียอดชำระเกิน 500,000 บาท ต่อครั้ง และต่อรอบปีภาษี

– เนื่องจากกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเฉพาะเจาะจงในหุ้นเฉพาะกลุ่ม จึงอาจมีความเสี่ยงและมีราคาผันผวนสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

– ผู้ลงทุนโปรดศึกษาคู่มือภาษี RMF และ “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

– สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Call Center 0 2673 3888 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

ที่มา www.kasikornasset.com

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *