แฟรนไชส์ ปั้มน้ำมัน PT ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันน่าสนใจ อัตราผลตอบแทนสูง

แฟรนไชส์ ปั้มน้ำมัน PT มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อดำเนินธุรกิจน้ำมันที่มั่นคง สำหรับปั้มน้ำมัน พีที เป็นอีกสถานีบริการน้ำมันของไทยที่ในตอนนี้ได้กลายเป็นอีกแบรนด์ทางเลือกของผู้ใช้บริการที่เรามักจะเห็นกันได้มากขึ้น แม้ในชุมชนที่พื้นที่ไม่มาก เพราะมีทั้งขนาดเล็ก เพื่อง่ายแก่การเข้าถึงลูกค้า และขนาดใหญ่ เป็นทางเลือกการลงทุนที่ดี เพราะ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)(PTG) ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ได้เปิดโอกาศธุรกิจทั้งขายแฟรนไชส์ ทั้งซื้อและเช่าสถานบริการน้ำมันเดิม เพื่อนำมาพัฒนาภายใต้แบรนด์ PT จึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีมากหากคุณต้องการประกอบธุรกิจค้าน้ำมัน

หลักเกณฑ์พื้นฐานหลักเกณฑ์เบื้องต้นของผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพีที 

 • ผู้ประกอบการจะต้องมีความพร้อมในการลงทุนก่อสร้าง และประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเองทั้งหมด
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์การเช่าระยะยาวบนที่ดินในทำเลที่เหมาะสมแก่การ ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันปลอดภาระผูกพัน ไม่ขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ อันเป็นอุปสรรคต่อการขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
 • ที่ดินของผู้ประกอบการที่จะนำมาใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน มีหน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 25 เมตร(ยี่สิบห้าเมตร) ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด มีระยะห่างจากสถานีบริการน้ำมัน พีทีจี บนถนนฝั่งเดียวกันไม่ น้อยกว่า6 กิโลเมตร (หกกิโลเมตร) และห่างจากฝั่งตรงข้ามไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร (สองกิโลเมตร) สิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัท ฯ จะสนับสนุน
 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำในด้านการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และจะจัดทำ แบบแปลนการก่อสร้างมอบให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมทั้งส่ง เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไป ควบคุมดูแลภายในสถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน พีที
 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการสำหรับการขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน และการขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะให้คำแนะนำ งานด้านการบริหาร การดำเนินการ การฝึกอบรมพนักงาน หน้าลาน การบริการลูกค้า การดูแลรักษาสถานีบริการ การควบคุมคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และความปลอดภัยอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้การดำเนินการของผู้ประกอบการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะให้ยืมอุปกรณ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ ในการดำเนินกิจการ เช่น ป้ายและเสาสูงไฮเวย์ป้ายบอกราคาน้ำมัน ป้ายบอกทางเข้า ออก ป้ายบอกชนิดน้ำมัน และป้าย FACIA โลโก้ พีทีจี เป็นต้น
 • กรณีที่ผู้ประกอบการมีสถานีบริการอยู่แล้ว บริษัทฯ จะปรับปรุงสถานีบริการให้กับลูกค้า โดยให้สีสำหรับทางสถานีบริการพร้อมออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างหลังคา และห้องน้ำเพื่อให้ดูเป็นรูปแบบสถานีบริการพีที
 • บริษัทฯ จะให้มีโครงการสนับสนุนอื่น ๆ เช่น โครงการประกวดสถานีบริการ พร้อมทั้ง สนับสนุนธงหน้าสถานีบริการ ชุดพนักงานหน้าลาน เป็นต้น
 • บริษัทฯ จะจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ พีทีจี ตามความเหมาะสม

 

เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนธุรกิจปั้มน้ำมัน PT

ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบ เงินสดจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ให้บริษัทฯเป็นค่าประกันป้ายและ อุปกรณ์การจำหน่ายของบริษัทฯ ที่จะนำไปติดตั้งไว้ ณ สถานีบริการน้ำมันของ ผู้ประกอบการโดยบริษัทฯ จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ ภายหลังจาก ที่ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการ จะต้องส่งมอบเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (L/G) จำนวนไม่น้อยกว่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ให้กับบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระ หนี้ ค่าปรับ และค่าเสียหายทุกประเภท ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษัทฯ จะคืนหลักประกันจำนวนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการ ก็ต่อเมื่อ ปรากฎว่า ผู้ประกอบการไม่มีหนี้สิน ค่าปรับค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายค้างชำระ บริษัทฯ แต่อย่างใด

เรามาดูผลตอบแทนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจปั้มน้ำมันพีที ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ประกอบการจะได้รับค่าการตลาดจากการดำเนินกิจการสถานี บริการน้ำมัน ภายใต้ชื่อและเครื่องหมายการค้า พีทีจี ดังนี้

ค่าการตลาดแบบ Float rate ในภาวะปกติ ผู้แทนประกอบการมีสิทธิจะได้รับค่าการตลาดได้โดยไม่จำกัดจำนวน ในภาวะไม่ปกติ บริษัทจะประกันค่าการตลาดขั้นต่ำของน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการ สำหรับ ADO ไม่น้อยกว่าอัตราลิตรละ 60 สตางค์ (หกสิบสตางค์) และสำหรับ Mogas ไม่น้อยกว่าอัตราลิตรละ 70 สตางค์ (เจ็ดสิบสตางค์)ของปริมาณขั้นต่ำในการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ถ้าหากผู้ประกอบการมี ยอดซื้อสม่ำเสมอลูกค้าเกรด A จะได้รับสิทธิในการรับน้ำมันเชื้อเพลิงตามราคาเดิม ก่อนวันที่น้ำมันเชื้อเพลิงจะปรับเพิ่มราคาได้ 1 คันรถ หลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) พิจารณาอนุมัติเบื้องต้นให้ผู้ประกอบ การเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทฯ ผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบเงินสด จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นค่าประกัน แบบแปลนก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันโดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จะคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้ ผู้ประกอบการ ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

สำหรับธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน พีที ก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับท่านใดที่สนใจธุรกิจค้าน้ำมัน เพราะจะได้รับการสนับสนุนและผลตอบแทนที่สูง รวมถึงการทำการตลาดอื่นๆ ได้รับความน่าเชื่อถือดีกว่าที่จะมาสร้างแบรนด์ปั้มน้ำมันของตัวเอง เพราะปัจจุบันคนนิยมเติมน้ำมันจากสถานบริการที่ดูดี น่าเชื่อ ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังจะมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆที่ตามมาเช่น ค่าเช่าร้าน ธุรกิจค้าปลีกต่างๆในบริเวณปั้มน้ำมัน

ถ้าคุณสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ปั้มน้ำมัน พีที ติดต่อที่ 02168 3377, 021683388

ขอบคุณ ptgenergy.co.th

 

Related Posts

This Post Has 6 Comments

 1. ผมสนใจทำปั้มนำ้มันพีทีบนที่ดินของผมเองต้องใช้งบก่อสร้างและค่าใช้จ่ายเท่าไรฝากแจ้งผมด้วยครับจะขอบพระคุณอย่างสูง จำลอง083-566-2995ติดถนนทางไปบ่อพลอยจากถนนมาลัยแมน5กมห่างจากปั้มพีทีเดิม10กมอยากรู้ค่าใชจ่ายและขั้นตอนฝากติดต่อด้วย

 2. ผมสนใจที่จะทำปั้มนำ้มันพีทีต้องทำอ่างไรบ้างติดต่อแล้วไม่เห็นโทรกับหรือว่าเต็มแล้วผมมีพื้นที่ติดถนนทางหลวง4เลนทางไปบ่อพลอยจากสามแยกมาลัยแมน5กิโลเมตรอยู่ขาไปบ่อพลอยพื้นที่หลายไร่หน้ากว้างไม่ตำ่กว่า50เมตรต้องลงทุนเท่าไรในการทำปั้มน้ำมัน

 3. ผมมีเนื้อที่ทำเร 1 ไร่อยากทำธุรกิจนี้ต้องใช้ทุนเท่าไร และจะเปิดสองตู้4 หัวจ่ายได้ไหมครับ

  1. จะสร้างปั้มประมาณ 2 หัวจ่ายต้องไช้ทุนสร้างเท่าไรคับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *