“กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ปี 10 เปิดสมัคร 1 – 29 กรกฎาคมนี้ เงินรางวัลรวม 1,350,000 บาท

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

ธนาคารกรุงไทย ชวนนักเรียนมัธยมปลายและปวช. มาสร้างคมคิดทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม กับโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 1,350,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 – 29 กรกฎาคม 2559

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เปิดเผยว่า ธนาคารดำเนินโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เข้าร่วมประกวดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีนี้โครงการได้ปรับกระบวนการ ให้ความรู้อย่างเข้มข้น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน

นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์

“วัตถุประสงค์หลักของโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” คือเราต้องการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ผสานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบแรก 30 ทีม จะได้รับความรู้ทั้งทางด้านการตลาด การเงิน บัญชี นักเรียนจะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ อบรมความรู้เรื่อง Project-based Learning ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได้จริง หรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งเน้นให้ชุมชนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับใช้กับชุมชนของตนเอง และขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง”

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งธนาคารจะประกาศผล 30 ทีมที่ได้เข้าร่วม The Following Camp ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th นักเรียนทั้ง 30 ทีม จะได้เรียนรู้หลักการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเฟ้นหา 10 ทีมสุดท้าย ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาเกียรติยศแห่งรางวัลจากโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” คือถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 1,350,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 10 ทีม จะได้รับทุนดำเนินโครงการจริง ทีมละ 30,000 บาท ส่วนรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลสำหรับสมาชิกในทีม อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา และชุมชน รวม 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล สมาชิกในทีม อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา และชุมชน ได้รับเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล สมาชิกในทีม อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา และชุมชน ได้รับเงินรางวัลรวม 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล โดยแต่ละรางวัลสมาชิกในทีม อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา และชุมชน ได้รับเงินรางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและ โล่รางวัล

“10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้ดำเนินโครงการจริงและมีผู้บริหารธนาคารในแต่ละพื้นที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์และให้คะแนน ซึ่งแต่ละทีมจะต้องทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และมานำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกทีมที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ในการดำเนินโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” พนักงานธนาคารกรุงไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารในทุกพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างทุนทางปัญญาให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต” นางศิริพร กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*