รพ.ลาดพร้าวหรือ LPH ยื่นไฟลิ่ง มีแผนเข้าเทรดในปีนี้

โรงพยาบาลลาดพร้าว หรือ LPH ยื่นไฟลิ่งต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเข้าจดทะเบียนใน SET เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เผยมีแผนเข้าเทรดในปีนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนใช้ในการก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์ประกันสังคมและสถาน พักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าวพร้อมเล็งลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ และ/หรือลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลอื่น ส่วนที่เหลือใช้ชำระเงินกู้ยืมและเป็นเงิน ทุน หมุนเวียน โดยแต่งตั้ง บมจ. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH ผู้ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาล เอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลลาดพร้าว” ที่ได้ รับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดของมาตรฐานสถาน พยาบาลจาก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมกระบวนการดูแลผู้ป่วย ระบบการบริหารองค์กร การจัดการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งด้านชีวอนามัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เพื่อนำหุ้นของบริษัทฯเสนอขายต่อประชาชนและเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป โดยได้ยื่นแบบคำขออนุญาตในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อวัน ที่ 6 พ.ค.2558 บริษัทฯ มีแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน ทั่ว ไปจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อใช้ขยายธุรกิจ ทั้งการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ โครงการ ก่อ สร้างโครงการศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว โครงการสถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าว รวมทั้งการลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลอื่น นอกจากนี้ยังใช้ในการชำระคืนเงินกู้ ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคาดว่าจะสามารถนำหุ้นเข้าซื้อขายใน SET ภายในปี 2558 ในหมวดการแพทย์

บริษัทฯ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้า ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตลาดพร้าวซึ่งเป็นเขตที่มี การขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรเป็นอันมาก โดยโรงพยาบาลฯเน้นให้บริการทางการแพทย์ได้ อย่างครบ วงจร ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและมีการพัฒนาในการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐานสูง ในการรักษาผู้ป้วย ทั้งนี้ โรง พยาบาลฯ มีจุดเด่นด้านการให้บริการรักษาพยาบาลแม่และเด็ก ด้วยทีมกุมารแพทย์ที่มีชื่อเสียงร่วมงานกับ ทางบริษัทฯ อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาศูนย์การ แพทย์เฉพาะทางเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการ แพทย์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ศูนย์จักษุ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์สมองและระบบประสาท และศูนย์ผิวหนังและความงาม เพื่อรองรับกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบันสามารถให้บริการทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าประกันสังคม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับความไว้วางใจโดยมี ผู้ ประกันตนที่ลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลฯเป็นสถาน พยาบาลประกันสังคมเกือบเต็มจำนวนโควต้าที่ได้ รับ

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯและ บริษัท ย่อย ในปี 2555-2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จำนวน 917.43 ล้านบาท 1,063.07 ล้านบาท และ 1,136.57 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11.30 โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการรักษาพยาบาลมากกว่าร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นรายได้ค่าบริการจากการตรวจวิเคราะห์ และรายได้อื่นๆ

ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากผู้ใช้บริการที่ เพิ่มขึ้นจากคุณภาพในการรักษา ความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายด้วยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องมือทางการ แพทย์ ที่ทันสมัย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล โรคที่มีความซับซ้อนและค่าบริการต่อครั้งที่ เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีรายได้จากโครงการประกันสังคมที่มีการ เติบโตอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกันตนที่เพิ่ม ขึ้น และโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์กับสำนัก งานประกันสังคมได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วย ในส่วนของกำไรสุทธิของ บริษัทฯ ในปี 2555-2557 อยู่ที่ 79.47 ล้านบาท 108.43 ล้านบาท และ 99.88 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีกำไรที่ดีต่อ เนื่อง และมั่นคง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5 อันดับแรก ประกอบด้วย บริษัท แอล.พี. โฮลดิ้ง จำกัด กลุ่มตัณฑเทอดธรรม กลุ่มเศวตวิลาส บริษัท ยูเนี่ยน แคปปิตอล จำกัด และนางวิมลทิพย์ พงศธร ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 36.54 ร้อยละ 6.71 ร้อยละ 6.43 ร้อยละ 4.62 และร้อยละ 4.20 ตามลำดับ ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สัดส่วนการถือของผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวลด ลงเหลือร้อยละ 26.80 ร้อยละ 5.05 ร้อย ละ 4.85 ร้อยละ 3.39 และร้อยละ 3.08 ตามลำดับ

“โรงพยาบาลลาดพร้าวมีความพร้อมใน การ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง ด้วย ประสบการณ์การทำงานของทีมแพทย์และบุคลากรของ บริษัทฯ ผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะ นี้ บริษัทฯได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.แล้วโดยมีทางเคจีไอเป็นที่ปรึกษาทางการ เงิน โดย โรงพยาบาลมีแผนการขยายธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง สำหรับเงินระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในการ ขยายกิจการที่ด้านธุรกิจการแพทย์ และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โครงการลงทุนในศูนย์การแพทย์ประกันสังคม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยที่มากขึ้นต่อ เนื่องซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลฯมีผู้ป่วยเกือบ เต็ม โควต้าแล้ว โครงการลงทุนก่อสร้างสถานพักฟื้นและดูแลผู้สูง อายุลาดพร้าว ซึ่งอนาคตจะสร้างรายได้อย่างมั่นคงสม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจนี้ เนื่อง จากประเทศไทยกำลังก้าวไปไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีความต้องการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอีกมาก นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนการลงทุนก่อสร้างโรง พยาบาลแห่งใหม่ รวมทั้งลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลอื่นอีก ด้วย ที่จะทำให้รูปแบบการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ สำหรับ เงิน ระดมทุนส่วนที่เหลือจะนำไปชำระหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน” ดร.อังกูร กล่าว

นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH กล่าว ว่าโรงพยาบาล ลาดพร้าวเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ซึ่งให้บริการพื้นที่เขตลาดพร้าวและเขตพื้นที่ ใกล้เคียงซึ่งมีอัตราการขยายตัวของเมืองและ ประชากรสูง โดยโรงพยาบาลฯได้ยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทั่ว ไป ครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 26.67% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนจำนวน 375 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้ว 275 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุนจดทะเบียนชำระแล้วจะเพิ่มเป็น 375 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจการแพทย์

“โรงพยาบาลลาดพร้าวเป็นที่รู้จัก กว้าง ขวางด้านการให้บริการรักษาพยาบาลชั้นนำ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่รู้จักและยอมรับ ใน วงการหลากหลายสาขา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บริการในพื้นที่เขตลาดพร้าว และใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เมืองขยายตัว ต่อ เนื่อง โดย โรง พยาบาลฯ เปิดให้บริการมามากว่า 22 ปีและมีรายได้และกำไรต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งจากการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพด้วยทีมงานคณะแพทย์และผู้บริหาร ที่ มี ความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ประชากรที่จะมีจำนวนกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ที่ เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  สำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนโดยจะนำไปลงทุนลง ทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่หรือลงทุนในหุ้นสามัญ โรง พยาบาลอื่น ลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ประกันสังคม รวมทั้งใช้ในการก่อสร้างสถานพักฟื้นและดูแล ผู้ สูงอายุ ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนเงินกู้ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ” ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯขยาย ธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งซึ่งจะสร้างรายได้ และ กำไรเติบโตยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว นางสาวพัชพรกล่าว

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *