ผู้ถือหุ้นไฟเขียว NPARK ซื้อกิจการ บีทีเอส แอสเสทส์และก้ามกุ้งพร็อพเพอร์ตี้

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว NPARK ซื้อกิจการ บีทีเอส แอสเสทส์และก้ามกุ้งพร็อพเพอร์ตี้

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว แนเชอรัล พาร์ค ซื้อกิจการ บีทีเอส แอสเสทส์ และ ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ มูลค่าไม่เกิน 10,011 ล้านบาท เตรียมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ U ไตรมาสแรกปี 58

นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร ที่ผ่านมา โดยมี วาระสำคัญของการประชุม คือ เรื่องการเข้าทำรายการซื้อกิจการของ บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (“BTSA”) และ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ก้ามกุ้ง”) จากบริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”)

โดยมติในที่ประชุมได้อนุมัติการเข้าทำรายการซื้อกิจการของบริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (“BTSA”) และ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“ก้ามกุ้ง”) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,011 ล้านบาท มติในวาระได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น ยังมีการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 319,500,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 541,913,132,646 บาท เป็น 861,413,132,646 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 319,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระราคาค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ BTSA และก้ามกุ้งที่บริษัทจะซื้อจาก BTSG และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NPARK-W2 ที่จะจัดสรรให้แก่ BTSG และผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทใหม่ ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งตราประทับของบริษัทใหม่ โดยมีชื่อภาษาไทย คือ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษ U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED และชื่อย่อหลักทรัพย์ คือ “U”

แนเชอรัล พาร์ค การซื้อกิจการของ บริษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จำกัด (BTSA) และ บริษัท ก้ามกุ้ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ก้ามกุ้ง) จากบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG) นับเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญของบริษัทและเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการเติบโตทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2558 และต่อไปในอนาคต โดยบริษัทจะได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่อยู่ในทำเลที่ดีและมีหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีศักยภาพ มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ เป็นการสนับสนุนและร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทยังคงยืนยันที่จะยังดำเนินธุรกิจหลักทางด้านอสังหาริมทรัพย์ต่อไปและยังคงยึดนโยบายวางแผนการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวเดินไปข้างหน้าของบริษัท คาดว่าจะดำเนินการประมาณไตรมาสแรกปี 2558” นายนครกล่าวทิ้งท้าย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.naturalpark.co.th

แชร์ต่อให้เพื่อน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*