ธุรกิจครอบครัว กับ งานประจำ เลือกอะไรดี

ธุรกิจครอบครัว กับ งานประจำ เลือกอะไรดี หลายบ้านอาจจะกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ ว่าจะเดินต่อไปอย่างไรดี ธุรกิจครอบครัวและงานประจำเป็นทางเลือกอาชีพที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย การตัดสินใจเลือกระหว่างธุรกิจครอบครัวกับงานประจำเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความสนใจ ทักษะ ประสบการณ์ เป้าหมายในชีวิต และสถานการณ์ส่วนตัวด้วยนะคะ

ธุรกิจ

ธุรกิจครอบครัว คือ ธุรกิจที่เป็นกิจการใดๆ ที่ มีครอบครัวถือครองความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไว้หรือถือครองอำนาจการควบคุมและบริหารกิจการนั้น โดยมีสมาชิกของครอบครัวมากกว่าสองคนมีส่วนร่วมโดยตรงกับการดําเนินงานของกิจการ กล่าวง่ายๆ ว่าธุรกิจครอบครัวคือระบบร่วมระหว่างความเป็นครอบครัวและความเป็นธุรกิจ หรืออีกนัยหนึ่งว่าธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าของ การบริหาร และการดำเนินงานของธุรกิจ

งานประจำ หมายถึง งานที่มีสัญญาจ้างกับบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยทำงานเป็นช่วงเวลาเต็มเวลา (full-time) ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงการทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 8 ชั่วโมงต่อวัน การทำงานเป็นงานประจำมีข้อดีหลายประการ เช่น มีรายได้ที่มั่นคง มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถสร้างเครือข่ายการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นงานประจำก็มีข้อเสียเช่นกัน เช่น มีเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน อาจมีความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้าง งานประจำสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของงาน เช่น งานออฟฟิศ งานขาย งานบริการ งานช่าง งานฝีมือ งานสร้างสรรค์ เป็นต้น งานประจำสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของสัญญาจ้าง เช่น สัญญาจ้างงานแบบมีระยะเวลา (fixed-term contract) สัญญาจ้างงานแบบไม่มีระยะเวลา (permanent contract) สัญญาจ้างงานแบบชั่วคราว (temporary contract)

ธุรกิจครอบครัว

 • ข้อดี:
  • มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นก่อน
  • มีความมั่นคงทางการเงิน
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว
 • ข้อเสีย:
  • อาจมีความขัดแย้งภายในครอบครัว
  • การทำงานอาจไม่อิสระเท่าที่ควร
  • เสี่ยงต่อความล้มเหลวของธุรกิจ

งานประจำ

 • ข้อดี:
  • มีรายได้ประจำที่แน่นอน
  • มีสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
  • มีเวลาพักผ่อนและทำงานอดิเรก
 • ข้อเสีย:
  • การทำงานอาจไม่ตรงกับความสนใจ
  • อาจมีการแข่งขันสูง
  • มีโอกาสเติบโตทางอาชีพที่จำกัด

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา ในการเลือกระหว่างธุรกิจครอบครัวกับงานประจำ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ความสนใจและทักษะ: พิจารณาว่าสนใจและถนัดในการทำงานด้านใด หากสนใจและถนัดในการทำงานด้านธุรกิจครอบครัว ก็อาจเหมาะกับการทำงานในธุรกิจครอบครัวมากกว่า
 • เป้าหมายในชีวิต: พิจารณาว่าต้องการประสบความสำเร็จในด้านใด หากต้องการประสบความสำเร็จทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต ก็อาจเหมาะกับการทำงานในธุรกิจครอบครัวมากกว่า
 • สถานการณ์ส่วนตัว: พิจารณาถึงสถานการณ์ส่วนตัว เช่น สถานภาพการสมรส ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น หากมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาก ก็อาจเหมาะกับการทำงานประจำมากกว่า

แนวทางการตัดสินใจ

หากยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกธุรกิจครอบครัวหรืองานประจำ ควรลองทำงานทั้งสองแบบดูก่อน โดยอาจเริ่มจากการทำงานประจำก่อน เพื่อหาประสบการณ์และเงินทุน จากนั้นจึงค่อยกลับมาพิจารณาอีกครั้งว่าต้องการจะสานต่อธุรกิจครอบครัวหรือไม่

ตัวอย่างการตัดสินใจ

สมมติว่า คุณเป็นคนที่สนใจและถนัดในการทำงานด้านธุรกิจ มีเป้าหมายในชีวิตคือประสบความสำเร็จทางการเงินและมั่นคงในชีวิต และมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่มาก คุณอาจเหมาะกับการทำงานในธุรกิจครอบครัวมากกว่า ในทางกลับกัน หากคุณเป็นคนที่สนใจและถนัดในการทำงานด้านอื่น มีเป้าหมายในชีวิตคือประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาก คุณอาจเหมาะกับการทำงานประจำมากกว่า

ท้ายที่สุดแล้ว การตัดสินใจเลือกระหว่างธุรกิจครอบครัวกับงานประจำนั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะคะ

Related Posts