6 องค์ประกอบการทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้ประสบความสำเร็จ

ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม แม้ว่าการลงทุนในปัจจุบันจะไม่สูงมากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจเลยหรือจะสำเร็จได้ง่ายๆ จากที่เราทราบข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้วว่าได้ผ่านตลาดและประสบผลสำเร็จมาแล้ว จึงจะสามารถเปิดขายในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ อย่างไรก็ตาม ก็ใช่ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้ ประกอบการทุกรายดังเช่นเจ้าของแฟรนไชส์ต้นทาง

ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะประสบความสำเร็จ มีกำไร เติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในทางธุรกิจหลายๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งสรุปเป็น 6 องค์ประกอบการทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. การเลือกรูปแบบหรือประเภทแฟรนไชส์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มที่เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อแฟรนไชส์ไปต่อยอดธุรกิจ เป็นจำนวนมาก ทั้งกิจการขนาดเล็กใช้เงินลงทุนไม่มาก ไปจนถึงกิจการที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้น ในเบื้องต้นต้องพิจารณาเลือก แฟรนไชส์ที่ตนเองชอบหรือถนัด เพื่อให้เกิดความรักในธุรกิจ และมีความใส่ใจในด้านบริการ ในขณะเดียวกัน ต้องสำรวจตลาดก่อนว่ารูปแบบ แฟรนไชส์ที่จะซื้อนั้น มีการเปิดสาขาไปแล้วและประสบความสำเร็จมีมากน้อยเพียงใด

2. เป็นแฟรนไชส์ที่นิยมในระยะสั้นหรือไม่ แม้ว่าอาหารและเครื่องดื่มจะเป็นสินค้าจำเป็น แต่หลายครั้งอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทก็เกิดขึ้น และได้รับความนิยมในชั่วระยะเวลาสั้นๆ แล้วก็ลดลงไป ตามกระแสแฟชั่นที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการที่สำคัญคือ การ วิเคราะห์และประเมินว่าธุรกิจที่จะเข้าลงทุน มีความยั่งยืนและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระยะยาวหรือไม่ ซึ่งธุรกิจที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาว นานและต่อเนื่องน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณา มากกว่าธุรกิจที่เข้ามาสร้างสีสันในช่วงสั้นๆ แล้วต้องออกจากตลาดไป 6 องค์ประกอบการทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มให้ประสบความสำเร็จ

3. การศึกษาเงื่อนไข รายละเอีดของข้อตกลง บ่อยครั้งที่ธุรกิจดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น เนื่องจากผู้ลงทุน ไม่ได้ศึกษาถึงเงื่อนไข รายละเอียด ข้อ สัญญาจากเจ้าของแฟรนไชส์อย่างรอบด้าน ทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งกัน อาทิ วัสดุ อุปกรณ์ การตกแต่งร้าน รวมทั้งวัตถุดิบ ผู้ลงทุนสามารถมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ ความช่วยเหลือจากเจ้าของแฟรนไชส์ อาทิ การโฆษณาส่งเสริมการตลาดมีอยู่ในระดับใด และนอกจากค่า แฟรนไชส์ที่ต้องจ่ายแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ หรือไม่ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการอบรมพนักงาน ค่าส่วนแบ่งจากรายได้หรือค่าธรรมเนียมการ จัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ต้องพิจารณาว่าสัญญาแฟรนไชส์มีอายุกี่ปี เพื่อนำมาคำนวณจุดคุ้มทุน ประการสำคัญ มีข้อตกลงหรือไม่ว่า เจ้าของ แฟรนไชส์จะไม่ดำเนินการเปิดสาขาในบริเวณใกล้เคียงเพื่อแข่งขันกับผู้ซื้อแฟรนไชส์

4. ทำเลที่ตั้งและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มใด อาทิ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ หรือเลือก ตามฐานะและกำลังซื้อ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการทางด้านการเลือกทำเล รวมทั้งการตกแต่งอาคาร สถานที่ รวมทั้งการเลือกประ เภทแฟรนไชส์ อาทิ หากทำเลที่ตั้งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาก ก็อาจใช้แฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากประเทศของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยหรือหากต้องการผู้มาใช้บริการค่อนข้างหนาตา การเปิดธุรกิจตามแหล่งชุมชน อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม หรือศูนย์ การค้าต่างๆ น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใด การกำหนดทำเลที่ตั้งจะต้องพิจารณาถึงจำนวนคู่แข่งในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ

5. การควบคุมค่าใช้จ่าย แม้ว่าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม จะมีกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงหากเทียบกับกิจการประเภทอื่นๆ แต่หากผู้ลง ทุนไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมให้เหมาะสมได้ ก็อาจมีผลต่อผลกำไรสุทธิได้ อาทิค่าเช่าสถานที่ หากต้องการทำเลดี มีลูกค้ามาใช้ บริการจำนวนมาก กำไรที่ได้จะถูกแบ่งไปจ่ายค่าเช่าในอัตราสูง ซึ่งหากผู้ลงทุนมีที่ของตนเองในทำเลที่ดี ก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้มาก ในขณะ เดียวกัน หากผู้ลงทุนและครอบครัวเข้ามาดูแลและให้บริการในร้านเองก็จะสามารถลดต้นทุนด้านค่าจ้างพนักงานลงได้ นอกจากนี้ สต็อกสินค้าและ วัตถุดิบก็เป็นอีกหนึ่งในต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สำคัญ เพราะหากมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับยอดขายในแต่ละวันก็จะทำให้เงินลงทุนจมไปโดยเสียประโยชน์ ได้

6. การรักษาฐานลูกค้า การทำธุรกิจทั่วไป นอกเหนือจากการสร้างฐานลูกค้าใหม่แล้ว สิ่งสำคัญอีกส่วนก็คือ การรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มี ความภักดีต่อธุรกิจ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเก่านอกจากเป็นลูกค้าประจำแล้วยังช่วยสร้างฐานลูกค้าใหม่แบบปากต่อปาก โดยไม่ต้องอาศัยการโฆษณา ซึ่งการจะ รักษาฐานลูกค้าเก่าได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งการสร้างความพึงพอใจในด้านบริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง และสินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อให้การบริการมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

จาก 6 องค์ประกอบนี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเดินต่อและประสบความสำเร็จได้ แม้จะไม่มีสูตรตายตัวแต่ว่าเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นจะเร็วกว่าที่เรามาลองผิดลองถูก แม้แฟรนไชส์จะผ่านการยอมรับว่าสำเร็จระดับหนึ่งมาแล้วในระบบธุรกิจนั้นๆ แต่ปัจจัยอย่างอื่นก็สำคัญต่อความสำเร็จด้วยดังที่กล่าวมา

ขอบคุณ ksmecare.com

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *