คณะ ICT ม.มหิดล จัดอบรมความรู้เฉพาะทาง หลักสูตรระยะสั้น ” DICOM and Imaging Archive”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระยะสั้น ” DICOM and Imaging Archive&#82 อ่านดูเพิ่ม >>