[ยิ่งใหญ่]งานวันเกษตรภาคอีสาน 24 ม.ค.-2 ก.พ.57 ฉลอง 50 ปี คณะเกษตรฯ มข.

งานวันเกษตรภาคอีสาน เฉลิมฉลอง50 ปี มข. และ 50 ปี ปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 24 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2557  ปีแห่งการสถาปนา มข. 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ พัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรชมนิทรรศการของพ่อ  บารมีของพ่อ  ในหลวงกับการพัฒนา ดิน  น้ำ ลม ไฟ   นิทรรศการองค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรของชาติ  ประกวดพืช ประกวดสัตว์  ประชุมวิชาการ  ฟังเสวนาวิชาการ  การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและจำหน่ายสินค้า  OTOP ทั่วประเทศ   ภาคบันเทิง  ชมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง  การประกวดวงดนตรี  การแสดงหมอลำ และการแสดงอื่นๆ   ซึ่งงานเกษตรภาคอีสานแต่ละปีที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา นักเรียน ในงานมีทั้งสินค้านวตกรรมด้านการเกษตรมาจัดโชว์ ให้ลองใช้ ลองชิม มากมาย พร้อมมีจำหน่ายด้วย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน  ในหัวข้อ  50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน  เพื่อร่วมฉลองครบรอบ  50 ปี มข. และ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่  เทคโนโลยี  นวัตกรรมด้านการเกษตรล่าสุดแก่ผู้สนใจทั่วไป เกษตรกรไทยและเกษตรอาเซียน ก้าวย่างอย่างมั่นใจนำทางเกษตรไทยสู่อาเซียน   กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่  24  มกราคม  ถึงวันอาทิตย์ที่  2  กุมภาพันธ์  2557  ณ  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานเกษตร มข.-2

รศ.ดร.มนต์ชัย   ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า  “สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสาน  เน้นหัวข้อ 50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน  ก้าวย่างสู่เกษตรนานาชาติในภูมิภาคเกษตรเขตร้อน  ในงานได้มีการจัดนิทรรศการที่หลากหลาย ประกอบด้วย  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง  กับการพัฒนา ดิน น้ำ ลม ไฟ  นิทรรศการต้นแบบการประดิษฐ์เพื่อการเกษตรต่าง ๆ  การประกวดพืช  การประกวดสัตว์  การประกวดปลาสวยงาม  การประกวดโค กระบือ   การประชุมวิชาการ    นิทรรศการเผยแพร่ความรู้  อาทิ  เกษตรกับธรรมชาติ  เกษตรกับอาหารปลอดภัย  เกษตรกับพลังงาน  เกษตรกับป่าไม้  เกษตรกับสิ่งแวดล้อม  เกษตรกับอาหารสุขภาพ สมุนไพรต่าง ๆ  เกษตรแปรรูปโดยความร่วมมือของคณะวิศวกรรม (อุตสาหการอาหาร)   คณะเทคโนโลยี  (อาหาร)  และเกษตรเพื่อการฟื้นฟูเยียวยา  ฯลฯ  นิทรรศการจากส่วนราชการ   อาทิ  กรมปศุสัตว์  กรมประมง  จากภาคเอกชน  อาทิ  โชคชัยฟาร์ม  ศรีวิโรจน์ฟาร์ม   ชมการออกร้านการจำหน่ายสินค้า OTOP จากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  การออกร้านจำหน่ายพืชหายากและพืชทั่วไป  การจำหน่ายสัตว์เลี้ยง     การออกร้านจำหน่ายอาหาร  4  ภาค  การจำหน่าย  ผัก  ผลไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ  พืชผักสวนครัว  การออกร้านผลิตภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน”

“นอกจากนี้  คณะเกษตรศาสตร์  โดยภาควิชาต่าง ๆ  ได้ออกร้านโชว์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ทั้งพืชและสัตว์  สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านมาผลงานของคณะ  อาทิ  ข้าวโพดสีม่วง  ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน  พริกพันธุ์ใหม่  แก่นตะวัน  ถั่วลิสง  ไก่พันธุ์โตดีไข่ดกอกกว้าง   ไก่ประดู่หางดำ  ไก่ชี  ให้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติในเขตร้อนได้เป็นอย่างดี  อาทิ  ใช้น้ำน้อย  ทนต่อสภาพดินในอีสาน  ดูแลง่าย  เจริญเติบโตเร็ว  ให้ความเผ็ดเพิ่มขึ้น  เก็บได้ทนนาน  ใช้เวลาการเลี้ยงระยะสั้น  ให้ผลผลิตเยอะ  ผลผลิตราคาสูง    นอกจากนั้น ยังมีการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่ง “ลูกทุ่งเกษตรอีสาน”   การประกวดวงดนตรี  Aggie Music  Awards  2014    เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกด้วย”

งานเกษตร มข. 57

รศ.ดร.มนต์ชัย   ดวงจินดา  กล่าวในที่สุดว่า  “ปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ มีภารกิจหลักเสมือนเป็น  International  Hub  ศูนย์กลางบริการองค์ความรู้ เทคโนโลยีใหม่  และนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตรแก่ประเทศในภูมิภาคเกษตรเขตร้อน  คณะได้จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตระดับ ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ออกรับใช้สังคม ร่วม 50 ปี   มีนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเลือกมาต่อยอดศึกษาในระดับสูง ขั้นปริญญาโท  ปริญญาเอก  เป็นจำนวนมาก  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรกับประเทศในอาเซียน  นับร้อยโครงการ  ดังนั้น นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์นั้น หรือผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นกับก้าวย่างที่มั่นใจคณะเกษตร มข. นำทางเกษตรไทยก้าวไปอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอน ”

ด้าน รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า  “จากการจัดอันดับของสำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ  หรือ สกว.นั้น ปรากฏผลว่า   คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ติดอันดับหนึ่งของประเทศ  จากผลงานด้านพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์  จึงมั่นใจว่า  ผลงานที่คณะเกษตรศาสตร์  ตั้งใจนำมาจัดแสดงแก่ท่านเป็นเทคโนโลยี  และนวัตกรรมล่าสุดของประเทศ  ที่ท่านเกษตรกรสามารถนำไปใช้  หรือประยุกต์ใช้ได้จริงในที่ดิน  หรือในแปลงเกษตร  ในเล้าสัตว์ที่ท่านเลี้ยงได้  นำพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ปรับปรุงหรือพัฒนาแล้วไปใช้ในงานของท่านได้ทันที  จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมผผลงานวิจัย เรียนรู้วิชาการด้านการเกษตร  รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2557 ”

ขอบคุณที่มาของ kku.ac.th/news ข่าว :  นภา  อาษารัฐ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *