3 โรคร้ายจาก Global Warming

3 โรคร้ายจาก Global Warming โลกร้อน สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างรุนแรง อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดโรคระบาดใหม่ๆ ขึ้น หรือทำให้โรคเดิมๆ รุนแรงขึ้น โรคร้ายจากสภาวะโลกร้อนที่พบได้บ่อย ได้แก่

Global Warming

1. โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อ โรคนี้มักระบาดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากยุงลายชอบอากาศที่อบอุ่นชื้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ยุงลายแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้น ขยายขอบเขตการระบาดออกไปได้ไกลขึ้น และทำให้ยุงลายมีวงจรชีวิตสั้นลง ยุงลายจึงมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น

อาการของโรคไข้เลือดออก

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมักมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจมีจุดเลือดออกตามผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ ในร่างกาย อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วง 4-7 วันหลังถูกยุงลายกัด

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก

 • ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ด้วยการใช้มุ้ง กางมุ้ง ทายากันยุง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 • รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ
 • ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง

2. โรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อเช่นกัน โรคนี้พบได้ในพื้นที่ที่มียุงลายชุกชุม โดยเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ยุงลายแพร่พันธุ์ได้เร็วขึ้น ขยายขอบเขตการระบาดออกไปได้ไกลขึ้น และทำให้ยุงลายมีวงจรชีวิตสั้นลง ยุงลายจึงมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการระบาดของโรคมาลาเรียสูงขึ้นเช่นกัน

อาการของโรคมาลาเรีย

ผู้ป่วยโรคมาลาเรียมักมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นในช่วง 7-14 วันหลังถูกยุงลายกัด

วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย

 • ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ด้วยการใช้มุ้ง กางมุ้ง ทายากันยุง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย
 • รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ
 • ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง

3. โรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือปรสิตปนเปื้อนในอาหาร อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้อาหารบูดเสียง่ายขึ้นและมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคมากขึ้น ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้บ่อยขึ้น

อาการของโรคอาหารเป็นพิษ

ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษมักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง หนาวสั่น อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนประมาณ 1-6 ชั่วโมง

วิธีป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่บูดเสีย
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
 • ดูแลรักษาความสะอาดของอาหารและภาชนะบรรจุอาหาร

นอกจากโรคร้าย 3 โรคที่กล่าวมาแล้ว ยังมีโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือรุนแรงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน เช่น โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) เป็นต้น

สภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างรุนแรง จำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายและปกป้องสุขภาพอนามัยของทุกคน

วิธีลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสภาวะโลกร้อน เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัด ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติก รีไซเคิลขยะ เป็นต้น
 • สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนได้ โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและร่วมมือกันรณรงค์ให้ผู้อื่นตระหนักถึงปัญหา

Related Posts