กสทช.เปิดเวทีการประชุมเชิงวิชาการฯ หวังเพิ่มศักยภาพอาเซียน เพื่อรองรับโลกยุคดิจิตอล

“กสทช.” เปิดเวทีการประชุมเชิงวิชาการ “ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy” หวังเพิ่มศักยภาพอาเซียน เพื่อรองรับโลกยุคดิจิตอล  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดการประชุมเชิงวิชาการ “ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy” เปิดเวทีหารือระหว่างผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ เพื่อสร้างความร่วมมือ และความแข็งแกร่งระหว่างกันในอาเซียน หวังรองรับโลกยุคดิจิตอล

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยสำนักงาน กสทช.ได้เตรียมความพร้อมและการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพื่อให้บรรลุตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนให้กับบุคคลทั่วไป เร่งดำเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย (Network Collaboration) กับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอาเซียน การจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมตัวและหารือกันระหว่างตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศไทย จัดทำกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานกับกับดูแลในต่างประเทศ (ASEAN Regulators) เพื่อสร้างความร่วมมือ และความแข็งแกร่งระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งเพื่อรองรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลไทย
ซึ่งสำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลด้านการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความสำคัญการเตรียมความพร้อมในกรเปิดประชาคมอาเซียน จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการ “ASEAN Symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ การประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ 4 สิงหาคม และเพื่อเพื่อเป็นเวทีสำหรับหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลในอาเซียน (ASEAN Head of Regulators) ผู้แทนองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ผู้แทนสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ผู้แทนสมาคมอินเทอร์เน็ต (ISOC) ผู้ให้บริการแอพพริเคชั่นต่างๆ รวมทั้ง ได้จัดให้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้แทนจาก Ericsson, Intel, Google, Microsoft, GSMA, และสมาคมอินเทอร์เน็ต ที่จะร่วมกันกล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของบริการและเทคโนโลยีในอนาคตในยุคดิจิตอล และอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งสำคัญ โดยสำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ กว่า 200 คน เพื่อร่วมและรับทราบความคืบหน้าทิศทาง นโยบาย และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับโลกยุคดิจิตอลด้วย พลอากาศเอกธเรศฯ กล่าวปิดท้าย

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *